Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
v zmysle zákona 102/2014 Z.z. účinného od 13.06. 2014
platné pre internetový obchod: www.svietidla-eshop.sk
- verzia č.10/ platná od 27.01. 2019 -

PREDÁVAJÚCI
a prevádzkovateľ internetového obchodu:
Marian Jelínek - Elmont
Veternicová 33, 841 05 Bratislava
Kamenná prevádzka - výdaj tovaru: Elmont eshop-svietidlá
Medveďovej 1/A, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO: 14 021 501
IČ DPH: SK1024890746
Zodpovedná osoba: Marian Jelínek
Povolenie na podnikateľskú činnosť: Obvodný úrad Bratislava,
odbor Živnostenského podnikania. č. ObU-BA-OZP1-2013/55665-2, 
číslo živnostenského registra: 104-13206 zo dňa 17.09.2013
telefón v čase prevádzky: 0917 553 857
e-mail: eshop@elmont.sk
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom v Bratislave,
Prievozská 32, Bratislava, e-mail: ba@soi.sk
Prevádzková doba: aktuálne zverejnená na úvodnej strane e-shopu: www.svietidla-eshop.sk

 

1. Všeobecné ustanovenia
- Tieto Obchodné podmienky sú určené pre maloobchodný predaj a nákup tovaru prostredníctvom
internetového obchodu predávajúceho a stanovujú zmluvné vzťahy medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom
e-shopu fy Marian Jelínek - Elmont (ďalej len „predávajúci“) a sú záväzné pre obe zmluvné strany.
- Zmluvou uzavretou na diaľku
sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá
výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej
prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím elektronickej pošty, telefónu, adresného listu
a ponukových katalógov.
- Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
sa rozumie zmluva uzavretá medzi
predávajúcim a spotrebiteľom:
a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým
priestorom predávajúceho
b) na uzavretie ktorej dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom
predávajúceho
c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej
komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste,
ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
- Spotrebiteľ
- fyzická osoba (nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ) nakupujúci tovar z internetového obchodu
predávajúceho za podmienky jeho súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami a súhlasu so spracovaním jeho
osobných údajov.
- Spotrebiteľ - právnická osoba
(podnikateľ, obchodná spoločnosť) nakupujúca tovar z internetového obchodu
predávajúceho za podmienky súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami. Nevyžaduje sa súhlas so
spracovaním osobných údajov. Podľa zákona nie je spotrebiteľ a platia preň iné pravidlá pri vrátení tovaru
a záruke.
- Tovarom
sa rozumejú svietidlá a svetelné zdroje, popr. ich príslušenstvo prezentované v internetovom obchode
www.svietidla-eshop.sk alebo ponukových katalógoch predávajúceho.
- Trvalým nosičom
na účely tejto zmluvy sa rozumie papier, e-mail, SMS, CD-DVD, USB kľúč/PC a pod.
- Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar na základe Potvrdenia o odsúhlasení objednávky, resp. kúpnej
zmluvy uzavretej na diaľku, v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom vhodným na
ochranu pri preprave.

 

2. Objednávanie tovaru
Povinné náležitosti záväznej objednávky:

- meno a priezvisko spotrebiteľa
- aktuálna adresa s PSČ
- kontakt pre komunikáciu a overenie objednávky
- v prípade firmy povinné daňové údaje a meno zodpovednej osoby
- množstvo a druh objednaného tovaru, popr. doplnkového tovaru
- spôsob platby, spôsob dopravy
- presné miesto dodania, meno a telefón osoby poverenej prevzatím a skontrolovaním tovaru 
- tovar je možné objednať aj bez registrácie na e-shope, t.j. e-mailom alebo telefonicky
V prípade, že výrobca, resp. dovozca niektorý typ svietidiel predáva len po 2-3ks, alebo ako sadu
v jednom balení, nie je možné objednať len jeden kus (napr. nočné lampy).
Táto skutočnosť
je  uvedená v popise svietidla alebo to vyplýva zo spotrebiteľského balenia.
V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č.18/2018 (GDPR) o ochrane osobných údajov spotrebiteľ
pred odoslaním objednávky MUSÍ zakliknutím
príslušného okienka potvrdiť že:
a/- súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a sú mu zrozumiteľné
b/- súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov (OU)
c/ -pri súhlase s odoberaním newslettra musí spotrebiteľ prehlásiť, že má viac ako 16 rokov, alebo že
koná so súhlasom jeho zákonného zástupcu.

Zaslanie objednávky:
- pomocou nákupného košíka na e-shope
- e-mailom na adresu predávajúceho: eshop@elmont.sk
- telefonicky v čase prevádzky: 0917 553 857 a následne objednávku potvrdiť e-mailom 
- osobne v kamennej prevádzke na adrese: Elmont eshop - svietidlá, Medveďovej 1/A, Bratislava.
- za nepresné a neúplné údaje v objednávke, chybnú špecifikáciu a počty nesie plnú zodpovednosť spotrebiteľ
- záväznú objednávku môže zaslať len osoba staršia ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov len
s priloženým písomným súhlasom zákonného zástupcu (v zmysle GDPR).
- objednávka pred akceptovaním predávajúcim môže byť overená u spotrebiteľa
Zaslaním objednávky s povinnosťou platby dáva spotrebiteľ predávajúcemu návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy.

Po obdržaní platnej objednávky zašle predávajúci spotrebiteľovi automatickým e-mailom:
" POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY DO SYSTÉMU "

Toto potvrdenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky ani za platne uzavretú kúpnu zmluvu.
Súčasťou tohto potvrdzujúceho mailu sú aj tieto Obchodné podmienky a Poučenie o uplatnení
práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

3. Kúpna zmluva
Po obdržaní platnej objednávky predávajúci preverí položky objednávky,
možnosti
dodania, ceny, predpokladaný termín dodania a e-mailom ich oznámi spotrebiteľovi v:
" POTVRDENIE O ODSÚHLASENÍ OBJEDNÁVKY "

Zaslaním tohto potvrdenia je platne uzavretá kúpna zmluva, okrem prípadu,
ak spotrebiteľ nebude súhlasiť s možnosťami a termínmi dodania a pod.
V odpovedi na tento e-mail vyjadrí svoje námietky. Pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ
nedohodnú na ďalšom postupe, kúpna zmluva nie je právoplatne uzavretá a predávajúci
nie je povinný plniť objednávku.

 

4. Možné termíny dodania tovaru:
a/
objednaný tovar v potrebnom množstve má predávajúci na sklade: termín expedície z nášho skladu
do 2 prac. dní. Ak je tovar na sklade, pod cenou je uvedené zeleným písmom "Skladom x-kusov".
b/
štandardný-sériový tovar, ktorý MÁ výrobca, resp. dovozca na sklade v SR: 7-14 dní od objednania
u výrobcu.
c/
štandardný-sériový tovar, ktorý NEMÁ výrobca, resp. dovozca na sklade v SR: 7-21 dní od objednania
u výrobcu.
d/atypický tovar, tovar vyrobený na mieru
- výrobca zaháji výrobu až po obdržaní objednávky a tovar
dovezený zo zahraničia na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa: termín dodania cca 10-30 dní.
Tento tovar je označený v e-shope.
Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo čiastkového plnenia objednávky podľa momentálnych
skladových zásob výrobcu, resp. dovozcu, okrem prípadov, keď kupujúci výslovne žiada v objednávke
dodať predmet objednávky naraz ako celok.

 

5. Dodacie podmienky
Doručenie tovaru
možnosti výberu spotrebiteľom pri objednávke:
a/ Osobný odber
-
v našej kamennej prevádzke v Bratislave na Medveďovej ulici 1/A počas prevádzkových hodín aktuálne
zverejnených na stránke nášho e-shopu: www.svietidla-eshop.sk
b/Prostredníctvom kuriéra ReMax (DHL) s doručením do 3 prac. dní od expedície z nášho skladu.

- služba prepravy poisteného balíka pri platbe vopred prevodom na účet je spoplatnená sumou:3,80 €,
- služba prepravy poisteného balíka, vrátane dobierky je spoplatnená sumou: 5,-€.
c/ Prostredníctvom kuriéra do ČR s doručením do 5 prac. dní od expedície z nášho skladu
- pri platbe vopred prevodom na účet účtujeme prepravné 12,00 € pri balíku do 10kg váhy
- pri platbe na dobierku účtujeme prepravné 13,20 € pri balíku do 10kg váhy
- podľa vzájomnej dohody
d/ Pri nákupe tovaru nad 180,-€ s DPH, neúčtujeme spotrebiteľovi v SR žiadne prepravné, je zdarma.

 

6. Prevzatie tovaru
a/
Aby sa predišlo problémom pri doručení tovaru, popr. problémom pri reklamácii dôrazne doporučujeme
spotrebiteľovi alebo ním poverenej osobe pred prevzatím tovaru si skontrolovať obal tovaru. 
Ak je obal viditeľne poškodený, doporučujeme tovar neprevziať a túto skutočnosť oznámiť prítomnému
prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. 
b/ V prípade, že tovar je poškodený, doporučujeme spotrebiteľovi tovar NEPREVZIAŤ a okamžite spísať
s prítomným prepravcom zápis o poškodení zásielky s podrobným popisom poškodenia. 
Ak je možnosť, prosíme urobiť fotografie poškodeného tovaru. Následne nás kontaktuje. Ďakujeme.
c/ Pokiaľ je obal nepoškodený a až pri rozbalení balíka zistí spotrebiteľ poškodenie tovaru, je povinný
v čo najkratšom čase, najneskôr do 24 hod. od prevzatia balíka, kontaktovať prepravcu, t.j. kuriéra
ReMax alebo DHL.
Následne nás prosím kontaktujte.
d/ Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, pri zistení neúplnosti zásielky alebo rozdielu
s daňovým dokladom, je spotrebiteľ túto skutočnosť povinný oznámiť písomne predávajúcemu obratom,
najneskôr do troch dní.
e/ Pokiaľ spotrebiteľ poverí inú osobu prevzatím tovaru, vyššie uvedené body platia aj pre ňu.
f/
Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu ani po jeho opakovanej výzve, prepravca vráti tovar
predávajúcemu. Ak kupujúci si želá znovu zaslať tovar, musí dopredu uhradiť predávajúcemu cenu dopravy
a dobierky.
g
/ Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu, alebo osobne na našej prevádzke, predávajúci nie je
povinný plniť kúpnu zmluvu a tovar môže predať inému spotrebiteľovi.

 

7. Platobné podmienky
Spotrebiteľ je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom,
ktorý si určil v objednávke.
Platby za tovar - možnosti výberu spotrebiteľom pri objednávke:
a/ v hotovosti pri osobnom odbere v našej kamennej prevádzke v BA.
b/ platba kartou cez platobný terminál pri osobnom odbere na našej prevádzke
c/ v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra ReMax, DHL
d/ preddavkovou faktúrou a bankovým prevodom na náš účet.
Číslo účtu Vám oznámime v Potvrdení o odsúhlasení objednávky alebo ak bude už tovar na našom  sklade.
Daňový doklad bude priložený v doručenom balíku.
e/
v zmysle §3, odst.1, písmena "pri cenovo náročnom tovare, pri tovare atypickom, pri tovare vyrobenom
výrobcom na základe individuálnej objednávky alebo dovezený dovozcom na objednávku, predávajúci má
právo na úhradu primeranej finančnej zálohy formou preddavkovej faktúry.
Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti/ platobnou kartou pri osobnom odbere, dobierkou alebo nebude
uhradená
faktúra, resp. preddavková faktúra, nebude odovzdaný spotrebiteľovi a spotrebiteľ nemá právo
na
tento tovar.


8. Kúpna cena tovaru

- V súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, kupujúci a predávajúci sa na kúpnej cene dohodli.
- Vystavením záväznej objednávky spotrebiteľ súhlasí s kúpnou cenou uvedenou na e-shope a použitím
tlačidla "Odoslať objednávku s povinnosťou úhrady", v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. sa zaväzuje tovar
prevziať a túto kúpnu cenu zaplatiť. 
- Uvedené ceny platia iba pri objednávke z internetového obchodu.
- Ceny tovaru uvedené pri produktoch sú vrátane 20% DPH a recyklačných poplatkov (RP)
- Ceny tovaru nezohľadňujú náklady na dopravu. 
- Ceny svietidiel sú bez svet. zdrojov, pokiaľ v popise svietidla alebo kategórie nie je uvedené inak.
- V prípade doobjednávania tovaru, cena dopravy bude posudzovaná individuálne.
Vlastnícke právo: Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa jeho prevzatím alebo prevzatím ním
poverenou osobou pri osobnom odbere, alebo od prepravcu
- Počas prepravy za tovar nesie zodpovednosť prepravná spoločnosť.

 

9. Odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. §7, odst.1
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa:
- Odstúpenie od zmluvy sa riadi "Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy"
- Odstúpenie sa vykoná na formulári "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku".
- Tieto dokumenty sa nachádzajú na úvodnej strane e-shopu v časti „Obchodné dokumenty“.
- Spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. §7 odst.1 o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť
od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním
poverenou osobou.

- Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote oznámi spotrebiteľ predávajúcemu písomne na poštovú
adresu našej prevádzky.

- Po prijatí riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy zašleme spotrebiteľovi v najkratšom
možnom termíne e-mailom na spotrebiteľom zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí odstúpenia
od zmluvy.
- Podľa §10 odst.1, je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar
späť alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu. Spotrebiteľ lehotu dodrží, ak podal tovar na prepravu
v posledný deň lehoty.
- Možnosť vrátiť tovar do 14 dní nesmie spotrebiteľ chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru na skúšku.
- Spotrebiteľ je povinný prevzatý tovar vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady, nepoškodený,
nepoužitý a kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a originálu daňového dokladu.

-
Odporúčame tovar vrátiť doporučene ako poistený balík a nie na dobierku.
- Po doručení odstúpenia od zmluvy do 14 dní budú vrátené spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil
v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru k nemu.
- Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru k spotrebiteľovi, bude uhradená až po doručení
vráteného tovaru, príslušenstva a originálu daňového dokladu späť na našu adresu alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
- To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší
bežný spôsob doručenia (napr. expresne), ktorý ponúkame. 
- Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, ak v odstúpení
od zmluvy spotrebiteľ výslovne neuviedol iný spôsob platby alebo dohodnuté inak.
- v zmysle § 3 odst.1 písmena "i", ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie 
tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho povahu a množstvo nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo prepravcu.
- v zmysle § 7 odst.6 písmena "c" spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru pri
predaji tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo
tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného
dovozcom tovaru na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa.
- To, ktorý tovar sa vyrába, resp. dovezie predávajúcemu na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa,
je oznámené buď na úvodnej strane kategórie a platí pre celú kategóriu/ podkategóriu,alebo v popise svietidla.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy.

- Osobitné právo na odstúpenie od zmluvy a teda na vrátenie tovaru a peňazí má len spotrebiteľ-fyzická
osoba
(nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ), ktorý si tovar zakúpil a tento tovar neslúži na výkon jeho
zamestnania, povolania alebo podnikania. 
- Právo na odstúpenie od zmluvy nemôže využiť spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná
spoločnosť) ani fyzická osoba, občan, ktorej tovar slúži pri zamestnaní, podnikaní alebo ďalšom predaji.
- V prípade, že tovar je vrátený v rozpore s vyššie uvedeným, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu
náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu, opravou tovaru, náhradu chýbajúceho príslušenstva,
opotrebovanie, znehodnotenie tovaru a pod. Náklady dopravy späť predávajúcemu znáša kupujúci.
- Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j.pred
prevzatím tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho:
- Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo zrušiť kúpnu zmluvu alebo jej časť v týchto
prípadoch:
a/ objednaný tovar bol vypredaný, resp. sa už nevyrába a nie je možné ho znova zabezpečiť
b/ objednávku nebolo možné overiť (chybné telefónne číslo alebo e-mailová adresa, spotrebiteľ
neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, ...)
c/ spotrebiteľ neuhradil faktúru, resp. preddavkovú faktúru
d/
ak spotrebiteľ odmietne uhradiť kúpnu cenu pri osobnom odbere. 
Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom
postupe.
e/
Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu ani po opakovanej výzve prepravcom a prepravca vráti
tovar predávajúcemu.
f/
ak spotrebiteľ neprevezme tovar pri osobnom odbere a ak nebolo dohodnuté inak
g/ V prípade, ak už spotrebiteľ zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená 
späť na jeho účet v plnej výške do 14 dní po dni pripísania platby na účet predávajúceho alebo 14 dní
od zrušenia kúpnej zmluvy.
h/ Ak sa preukáže, že spotrebiteľ, ktorý vystavil objednávku nemá 16 rokov a nemá súhlas jeho zákonného
zástupcu
ch/ ak spotrebiteľ napriek výzvam prepravcu alebo predávajúceho neprevezme tovar, kúpna zmluva
je neplatná a predávajúci nie je povinný plniť kúpnu zmluvu a opakovane posielať tovar spotrebiteľovi.


10. Podmienky výpredaja tovaru

Pri akcii - výpredaji svietidiel, platia tieto predajné podmienky:
- Akcia platí do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob, ktoré máme na sklade. Ich počet je uvedený
v detaile popisu svietidla.
- Akciové ceny sú konečné, nie je možné ich kombinovať s inými zľavami, zľavou za osobný odber, bezplatnou
dopravou a pod. Pri objednávke nad 180,- € s DPH je doprava zadarmo.
- Ak si spotrebiteľ objedná viac svietidiel ako máme na sklade, akciová cena platí len na počet uvedený
na e-shope. Na ďalšie svietidlá platí pôvodná cena pred zľavou.
- Ak si v jednom čase objedná akciové svietidlo viac spotrebiteľov, uprednostnený bude ten, ktorý odoslal
objednávku skôr. 
- Tieto podmienky platia ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak.


11. Záruka za vady tovaru
-
Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi (nepodnikateľovi, konečnému spotrebiteľovi)
v zmysle Reklamačného poriadku predávajúceho a v zmysle Občianskeho zákonníka, t.j. spravidla 24
mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je v popise svietidla uvedené inak.
- Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi - právnickej osobe (podnikateľovi) v zmysle
Obchodného zákonníka.
- Reklamačný poriadok je zverejnený na úvodnej strane tohto e-shopu v menu "Obchodné dokumenty"
a je prístupný v našej kamennej prevádzke.
- Daňový doklad je súčasne Záručným listom


12. Ochrana osobných údajov fyzických osôb (spotrebiteľov/kupujúcich) podľa GDPR:

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ (predávajúci)neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej
  prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom
  v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej
  podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,
  prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa
  sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom spotrebiteľov.
 4. Dotknutá osoba (spotrebiteľ/kupujúci) má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona
  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je splnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo
vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracúvane, pričom túto
požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail: eshop@elmont.sk
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby
prevádzkovateľ ďalej spracúval vaše osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate,
že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f)  právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom

5. Prevádzkovateľ od spotrebiteľa/kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,
ktoré sú spracúvané
za účelom korektného vybavenia vašej objednávky.
Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie daňových dokladov a 2,5 roka
pre účely marketingu, popr.reklamácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných
údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia dodacích listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania
v účtovníctve, popr. vybavenia reklamácie.

- Úpravu OÚ a ich anonymizáciu si môže kupujúci urobiť sám po prihlásení sa do svojho zákazníckeho
konta na základe loginu a hesla, ktoré od nás obdržal v maily "Potvrdenie prijatia objednávky do systému"

- Predávajúci/prevádzkovateľ má spracované "Informácie o spracúvaní osobných údajov" ktorými sa
riadi a sú zverejnené na tomto e-shope v menu "Obchodné dokumenty".
Pozn.: IČO, DIČ, adresa, ... právnických osôb nie sú osobnými údajmi.

13. Rôzne

a/ Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, schémy zapojenia a pod. zverejnené
na e-shope boli použité z katalógových listov, web stránok a pod. výrobcov (s ich písomným súhlasom). 
b/ Predávajúci má právo ich priebežne aktualizovať podľa zmien údajov od výrobcov.
Predávajúci neručí za úplnú presnosť údajov a farieb obrázkov.
c/ V prípade odmietnutia prevzatia zásielky objednaného tovaru, bez predchádzajúceho odstúpenia
od kúpnej zmluvy, predávajúci má právo na náhradu skutočných prepravných nákladov od spotrebiteľa. 
d/ Ak spotrebiteľ uvedie miesto dodania adresu tretích osôb, znáša akékoľvek riziká s tým spojené.
e/ Dodávku tovaru zabezpečujeme na území celej Slovenskej republiky a po dohode aj do ČR.
f/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť informovať
o zmenách je splnená označením verzie a dátumu zmeny v hlavičke a päte Obchodných podmienok.
g/ Spotrebiteľ má možnosť podať reklamáciu, sťažnosť a podnet na adrese kamennej prevádzky
predávajúceho v čase prevádzkových hodín aktuálne zverejnených na stránke e-shopu alebo e-mailom.
h/ Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom, úhrady kúpnej
ceny, uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a záručnej doby.
i/
Na právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú prísl. ustanovenia
Občianskeho zákonníka, zákona č.102/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na
zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov fyzických osôb.
j/ V súvislosti s účinnosťou zákona 391/2015 Z.z. "Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov"
od 1.2.2016
sme doplnili text:
- Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej
odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho
sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je
Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom
spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa
obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre
riešenie sporov online, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za
návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

k/ Predávajúci ani výrobca nie sú zodpovední za chybnú montáž svietidiel.
Kupujúci musí dať montáž svietidiel zrealizovať zodpovednej osobe (elektrikárovi), ktorý posúdi vzhľadom na váhu svietidla nosnosť podkladového nosného materiálu.
Napr. V betónovom strope môže byť el. vývod urobený tak, že okolo kábla je malta a nie betón. V takom prípade musí použiť iný typ hmoždinky, chemickú kotvu, posunúť svietidlo a pod.

 

14. Podmienky použitia Poukážky na zľavu:
1. použitie Poukážky na zľavu sa vzťahuje na nákup svietidiel a svetelných zdrojov na našom internetovom
obchode: www.svietidla-eshop.sk
2. zľavu 10% nie je možné si uplatniť na dopravu tovaru k spotrebiteľovi, okrem prípadu, ak nákup tovaru
presahuje 180,-€ s DPH v zmysle Obchodných podmienok
3. zľavu 10% z Poukážky na zľavu nie je možné sčítať s inými zľavami
4. jedinečný zľavový kód je potrebné vpísať do Poznámok v objednávke. 
Akceptovanie zľavy Vám potvrdíme mailom na adresu zadanú v objednávke a odrátame z kúpnej ceny.
5. poukážka platí do vyznačeného dátumu
6. poukážka na zľavu je prenosná, ale môže byť použitá len raz
7. poukážky na zľavu udeľuje predávajúci podľa vlastného uváženia a nie sú nárokovateľné


15. Dodatok v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch platného od 01.01. 2018.
1. V zmysle vyššie uvedeného zákona naša firma je distribútorom elektrozariadenia (EEZ), kategória 5:
Svetelné zdroje a osvetľovacie zariadenia.
Spotrebitelia, ktorí kúpili z nášho internetového obchodu www.svietidla-eshop.sk svetelné zdroje alebo
osvetľovacie zariadenia, majú možnosť spätného zberu v našej prevádzke na Medveďovej ul. 1/A,
Bratislava - Petržalka v čase prevádzkových hodín.
- v prípade zasielania elektroodpadu poštou alebo kuriérom, dopravu za tieto zásielky neplatíme
- v zmysle pokynov nášho zmluvného partnera na zber odpadu, musia byť osvetľovacie telesá komplet,
tak ako boli v prevádzke, nie len ich jednotlivé časti.
Miesto zberu odpadu je označené štítkom na vchodových dverách do našej prevádzky.
2. V zmysle vyššie uvedeného zákona sme povinní oznámiť výšku recyklačného poplatku (RP)
spotrebiteľom:
- Skupina 5.1.1 Lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky         0,048€/ks
- Skupina 5.1.2 LED žiarovky                                                 0,048€/ks
- Skupina 5.1.3 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových
a nízkotlakové sodíkové výbojky                                             0,048€/ks
- Skupina 5.2.1 Svietidlá pre žiarivky a LED žiarovky
s výnimkou svietidiel z domácností do 1kg                           0,048€/ks
- Skupina 5.2.2 Svietidlá a ostatné osvetľovacie zariadenia
neuvedené v inej skupine s hmotnosťou do max. 5kg           0,048€/ks
- Skupina 5.3.1 Svietidlá pre žiarivky a LED žiarovky
s výnimkou svietidiel z domácností s hmotn.do max. 5kg    0,048€/ks
- Skupina 5.3.2 Svietidlá a ostatné osvetľovacie zariadenia
neuvedené v inej skupine a hmotnosťou do max. 5kg         0,048€/ks
- Skupina 5.4.1 Iné svietidlá a osvetľovacie zariadenia
neuvedené v inej skupine                                                  0,144€/kg
Recyklačné poplatky RP sú zarátané v predajnej cene tovaru.
- V zmysle §34 odst.1 písm. "d" uvedeného zákona výšku RP uvádzame na spotrebiteľskom obale
výrobku (samostatný štítok/ alebo na reklamnej fólii)
3. Sadzby za obalové komodity (spotrebiteľské obaly) uvedené na trh našou firmou:
- Plasty bez PET      132,00 €/tona
- Papier a lepenka    96,00€/tona
Recyklačné poplatky RP za obalové materiály sú zarátané v predajnej cene tovaru.
4. Plastová taška (na odnesenie tovaru) hrúbka steny nad 50 mikrometrov.
Tieto tašky evidujeme, ale neposkytujeme ich spotrebiteľovi za úhradu, t.j. sú bezplatné
V prípade záujmu, pozrite web stránku nášho zmluvného partnera Natur-Pack,a.s.:
https://www.naturpack.sk/


Okrem uvedených nákladov má naša firma nemalé náklady za administratívne práce
spojené z evidenciou, kvartálnymi a ročnými hláseniami ... ale Vaša spokojnosť je nám prvoradá.

Spotrebiteľ zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky
prečítal, sú mu zrozumiteľné a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Predávajúci má spracované všetky povinné dokumenty v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Prosíme, baliaci materiál zlikvidujte ekologicky, príroda Vám poďakuje.

V Bratislave dňa 13.06.2014


Zmeny Obchodných podmienok:
- verzia č.2/ od 20.11. 2014
- verzia č.3/ od 01.01. 2015 ( zrušenie prepravy Slovenskou poštou)
- verzia č.4/ od 04.06. 2015 (upravený článok 2)
- verzia č.5/ od 01.09. 2015 (upravené po certifikačnom audite firmou "Nakupuj bezpečne.sk")
- verzia č.6/ od 01.02. 2016 (článok 13, bod "j" zmenený vzhľadom na účinnosť zákona 391/2015 Z.z.
"Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov" od 1.2. 2016)
- 7.4. 2017 pridaný bod č. 14 - podmienky použitia Poukážky na zľavu
- verzia č.7/ od 24.09.2017 (drobné úpravy po certifikačnom audite firmou "Nakupujbezpečne.sk")
- verzia č.8/ od 01.01.2018 ( dodatok v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch)
- verzia č.9/ od 25.05.2018 (v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR)

- verzia č.10/ od 27.01. 2019. Zmena v článku 13. Rôzne, pridaný bod k/Poznámka predávajúceho/prevádzkovateľa: Vieme, že tieto naše Obchodné podmienky (OP)
sú značne rozsiahle a podrobné, ale snažili sme sa dať do nich všetky zákonné povinnosti,
ale aj podľa porekadla " Poriadok robí priateľov" dali sme tam čo najviac znalostí z praxe.
- Jednotlivé odstavce sú výrazne oddelené.
- Tieto OP vám prídu aj v "Potvrdení o prijatí objednávky do systému".
- Rozsiahlosť týchto OP potvrdzuje aj počet verzii.


Vaša spokojnosť  je nám prvoradá, preto ďakujeme za pochopenie a nákup.


Marian Jelínek, prevádzkovateľ
Mária Jelínková, zástupca prevádzkovateľa