Vzorový formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

VZOROVÝ FORMULÁR
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade,  ak si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy)


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

platí pre internetový obchod: www.svietidla-eshop.sk
- verzia č.2/ platná od 24.09. 2017 -

 

PREDÁVAJÚCI a prevádzkovateľ:
Marian Jelínek - Elmont
prevádzka: Elmont-svietidlá-eshop, Medveďovej 1/A, 851 04 Bratislava
IČO: 14 021 501
telefón: 0917 553 857
e-mail: eshop@elmont.sk

 

SPOTREBITEĽ:  *
Meno a priezvisko: ............................................................
Ulica a číslo: ......................................................................
PSČ a mesto: .....................................................................
Telefón: ..............................................................................
e-mail: ...............................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem
právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru/ počet/ jednotková cena: *
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................

 

Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar:* .................................. €
a vrátenie nákladov na dopravu: * ................................................€
SPOLU:* ..................................................€

 

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: *
- poštovým poukazom na moju uvedenú adresu
- prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN): ...........................................................................

 

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:
- Dátum objednania tovaru: ............................
- Číslo objednávky: * .......................................
- Číslo faktúry/ zo dňa: .... ................................
- Dátum prevzatia tovaru: * ...................... prostredníctvom dopravcu: ..............................................

- Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov): ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:  *
a/ vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy
b/ tovar, ktorý vraciam
c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe
d/ príslušenstvo k tovaru
e/ .....................................
f/ .....................................

 

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ MI VRÁTIŤ
PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE
DODANÝ TOVAR VRÁTENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO TOVARU.


Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

 

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite si Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy, podľa ktorého sa vrátenie tovaru uplatňuje a Obchodné
podmienky, ktoré sú zverejnené na našom e-shope.


- položky označené * sú povinné
- čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte
- nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára
- tovar musíte zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený
- tovar vráťte nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia, aby sa neznížila jeho hodnota pri
ďalšom predaji

Pred vyplnením tohto formulára som sa oboznámil/a s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy.

 

Dátum: * .................................

 

 

Podpis spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) *

Zmeny formulára:
- verzia č.2/ od 24.09.2017 (kontrola aktuálnosti)


Predávajúci: Marian Jelínek

Formulár (*doc): - Odstúpenie od kúpnej zmluvy ...