Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
v zmysle zákona 102/2014 Z.z. účinného od 13.06. 2014
platné pre internetový obchod: www.svietidla-eshop.sk
- verzia č. 1/ platná od 31.07.2020  -

PREDÁVAJÚCI a prevádzkovateľ internetového obchodu:
Smart Home Invest s.r.o.

Ulica Istvána Gyurcsóa 6119, 929 01 Dunajská Streda
Kamenná prevádzka:
Ulica Istvána Gyurcsóa 6119, 929 01 Dunajská Streda
IČO:
50 676 229
IČ DPH: SK2120418762
Zodpovedná osoba: Martin Krátky, konateľ
Tel.: 0908 668 500
E-mail:  info@svietidla-eshop.sk
Povolenie na podnikateľskú činnosť:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  40397/T
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27,
tel.: 02/58272172, e-mail: ba@soi.sk
Prevádzková doba: Aktuálne zverejnená na úvodnej strane e-shopu: www.svietidla-eshop.sk
                                       

 

1. Všeobecné ustanovenia:
- Tieto Obchodné podmienky sú určené pre maloobchodný predaj a nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho a stanovujú zmluvné vzťahy medzi spotrebiteľom/ kupujúcim
   a prevádzkovateľom e-shopu, firmou Smart Home Invest s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a sú záväzné pre obe zmluvné strany.
- Zmluvou uzavretou na diaľku
sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie
  bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím elektronickej pošty, telefónu, adresného listu a ponukových katalógov.
- Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
b) na uzavretie ktorej dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
- Spotrebiteľ/ kupujúci
- fyzická osoba (nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ) nakupujúci tovar z internetového obchodu predávajúceho za podmienky jeho súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami
  a súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov.
- Spotrebiteľ/ kupujúci - právnická osoba
(podnikateľ, obchodná spoločnosť) nakupujúca tovar z internetového obchodu predávajúceho za podmienky súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami. Nevyžaduje sa súhlas so spracovaním osobných údajov. Podľa zákona nie je spotrebiteľ a platia preň iné pravidlá pri vrátení tovaru a záruke.
- Tovarom
sa rozumejú svietidlá a svetelné zdroje, popr. ich príslušenstvo prezentované v intern. obchode www.svietidla-eshop.sk alebo ponukových katalógoch predávajúceho.
- Trvalým nosičom
na účely tejto zmluvy sa rozumie papier, e-mail, SMS, CD-DVD, USB kľúč/PC a pod.
- Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar na základe Potvrdenia o odsúhlasení objednávky, resp. kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, v dohodnutom množstve, kvalite, termíne
  a zabaliť ho spôsobom vhodným na ochranu pri preprave.

 

2. Objednávanie tovaru:
Povinné náležitosti záväznej objednávky:

- meno a priezvisko spotrebiteľa
- aktuálna adresa s PSČ
- kontakt pre komunikáciu a overenie objednávky
- v prípade firmy povinné daňové údaje a meno zodpovednej osoby
- množstvo a druh objednaného tovaru, popr. doplnkového tovaru
- spôsob platby, spôsob dopravy
- presné miesto dodania, meno a telefón osoby poverenej prevzatím a skontrolovaním tovaru 
- tovar je možné objednať aj bez registrácie na e-shope, t.j. e-mailom alebo telefonicky

-V prípade, že výrobca, resp. dovozca niektorý typ svietidiel predáva len po 2-3ks, alebo ako sadu v jednom balení, nie je možné objednať len jeden kus
  (napr. nočné lampy, bodové svietidlá a pod.). Táto skutočnosť je  uvedená v popise svietidla alebo to vyplýva zo spotrebiteľského balenia.

- V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č.18/2018 (GDPR) o ochrane osobných údajov spotrebiteľ pred odoslaním objednávky MUSÍ
   zakliknutím príslušného okienka potvrdiť že:
a/- súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a sú mu zrozumiteľné
b/- súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov (OU)
c/- má viac ako 16 rokov
d/ -pri súhlase s odoberaním newslettra predávajúceho musí spotrebiteľ prehlásiť, že má viac ako 16 rokov, alebo že koná so súhlasom jeho zákonného zástupcu.

Zaslanie objednávky:
- pomocou nákupného košíka na e-shope
- e-mailom na adresu predávajúceho: info@svietidla-eshop.sk
- telefonicky v čase prevádzky: 0908 668 500 následne objednávku potvrdiť e-mailom 
- osobne v kamennej prevádzke na adrese: Ulica Istvána Gyurcsóa 6119, 929 01 Dunajská Streda.
- za nepresné a neúplné údaje v objednávke, chybnú špecifikáciu a počty nesie plnú zodpovednosť spotrebiteľ/ kupujúci
- záväznú objednávku môže zaslať len osoba staršia ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov len s priloženým písomným súhlasom zákonného zástupcu (v zmysle GDPR).
- objednávka pred akceptovaním predávajúcim môže byť overená u spotrebiteľa

 -  Zaslaním objednávky s povinnosťou platby dáva spotrebiteľ predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 - 
Po obdržaní platnej objednávky zašle predávajúci spotrebiteľovi automatickým e-mailom: 
                                                                 " POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY DO SYSTÉMU "

 -  Toto potvrdenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky ani za platne uzavretú kúpnu zmluvu.
Súčasťou tohto potvrdzujúceho e-mailu sú aj tieto Obchodné podmienky a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3. Kúpna zmluva:
-  Po obdržaní platnej objednávky predávajúci preverí položky objednávky,
možnosti dodania, ceny, predpokladaný termín dodania 
a e-mailom ich oznámi spotrebiteľovi v:      " POTVRDENIE O ODSÚHLASENÍ OBJEDNÁVKY "
 - 
Zaslaním tohto potvrdenia je platne uzavretá kúpna zmluva, okrem prípadu, ak spotrebiteľ nebude súhlasiť s možnosťami a termínmi dodania a pod.
 - V odpovedi na tento e-mail vyjadrí spotrebiteľ svoje námietky. Pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na ďalšom postupe a neodstránia rozpor, kúpna
   zmluva nie je právoplatne uzavretá a predávajúci
nie je povinný plniť objednávku.
- Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom, úhrady kúpnej ceny, uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a záručnej doby.

4. Možné termíny dodania tovaru:
a/
objednaný tovar v potrebnom množstve má predávajúci na sklade: termín expedície z nášho skladu do 2 prac. dní.
    Ak je tovar na sklade, pri popise svietidla je uvedené "Skladom x-kusov".
b/ štandardný-sériový tovar, ktorý MÁ výrobca, resp. dovozca na sklade v SR:
7-14 dní od objednania u výrobcu.
c/ štandardný-sériový tovar, ktorý NEMÁ výrobca, resp. dovozca na sklade v SR:
7-21 dní od objednania u výrobcu.
d/ atypický tovar, tovar vyrobený (upravený) na mieru a tovar dovezený zo zahraničia na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa: 
    
- výrobca zaháji výrobu alebo dovezie tovar predávajúcemu až po obdržaní objednávky: cca 10-30 dní od objednania u výrobcu.
     Tento tovar je označený v e-shope alebo je na túto skutočnosť spotrebiteľ upozornený
- Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo čiastkového plnenia objednávky podľa momentálnych skladových zásob výrobcu, resp. dovozcu, okrem
   prípadov, keď spotrebiteľ  výslovne žiada v objednávke  dodať predmet objednávky naraz ako celok.

 

5. Dodacie podmienky, doručenie tovaru - možnosti výberu spotrebiteľom pri objednávke:
a/ Osobný odber - v našej kamennej prevádzke na ul. Istvána Gyurcsóa 6119, 929 01 Dunajská Streda, počas prevádzkových hodín aktuálne zverejnených
    na stránke nášho e-shopu.
b/ Doručenie kuriérskou službou v SR s termínom do 1- 3 prac. dní od expedície z nášho skladu.

- služba prepravy poisteného balíka pri platbe vopred prevodom na účet je spoplatnená sumou: 3,80 €.
- služba prepravy poisteného balíka, vrátane dobierky je spoplatnená sumou: 5,-€.
c/ Doručenie kuriérskou službou do ČR s termínom do 5 prac. dní od expedície z nášho skladu.
- služba prepravy poisteného balíka pri platbe vopred prevodom na účet je spoplatnená sumou: 9,70 €.
- služba prepravy poisteného balíka, vrátane dobierky je spoplatnená sumou: 9,70 € pri balíku do váhy 10kg.
d/ Pri nákupe tovaru nad 50,-€ s DPH, neúčtujeme spotrebiteľovi v SR žiadne prepravné, doprava je zdarma.

 

6. Prevzatie tovaru spotrebiteľom:
Aby sa predišlo problémom pri doručení tovaru, popr. problémom pri reklamácii dôrazne doporučujeme spotrebiteľovi alebo ním poverenej osobe pred prevzatím tovaru si skontrolovať obal tovaru,
tovar a postupovať:
 a/ Ak je obal viditeľne poškodený, doporučujeme tovar neprevziať a túto skutočnosť oznámiť prítomnému prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. 
b/ V prípade, že tovar je poškodený, doporučujeme spotrebiteľovi tovar NEPREVZIAŤ a okamžite spísať s prítomným prepravcom zápis o poškodení zásielky s podrobným popisom poškodenia.
   Ak je možnosť, prosíme urobiť fotografie poškodeného tovaru a obalu. Následne nás kontaktujte.
c/ Pokiaľ je obal nepoškodený a až pri rozbalení balíka zistí spotrebiteľ poškodenie tovaru, je povinný v čo najkratšom čase, najneskôr do 24 hod. od prevzatia balíka, kontaktovať prepravcu, t.j. kuriérsku službu. Následne nás prosím kontaktujte.
d/ Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, pri zistení neúplnosti zásielky alebo rozdielu s daňovým dokladom, je spotrebiteľ túto skutočnosť povinný oznámiť písomne predávajúcemu obratom, najneskôr do troch dní.
e/ Pokiaľ spotrebiteľ poverí inú osobu prevzatím tovaru, vyššie uvedené body platia aj pre ňu.
f/
Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu ani po jeho opakovanej výzve, prepravca vráti tovar predávajúcemu. Ak si spotrebiteľ  želá znovu zaslať tovar, musí dopredu uhradiť predávajúcemu cenu dopravy a dobierky.
g
/ Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu, alebo osobne na našej prevádzke, predávajúci nie je povinný plniť kúpnu zmluvu a tovar môže predať inému spotrebiteľovi.

 

7. Platobné podmienky, platby za tovar - možnosti výberu spotrebiteľom pri objednávke.
Spotrebiteľ je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom, ktorý si určil v tvorbe objednávky.
a/ Platba v hotovosti - od 1.1.2020 táto možnosť je zrušená

b/ TrustCard - platba platobnou kartou VISA alebo MasterCard (zdarma) pri tvorbe objednávky.
c/ TrustPay - platba cez platobnú bránu - internetbanking (zdarma) pri tvorbe objednávky.
d/ Na dobierku - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru u kuriéra (suma 1,20 € je už zarátaná v cene dobierky). Platba kartou kuriérovi nie je možná.
e/ Platba vopred bankovým prevodom na náš účet na základe zálohovej faktúry (len pre firmy a inštitúcie. Cena zdarma).

- Daňový doklad bude priložený v doručenom balíku s tovarom
-
v zmysle §3, odst.1, písmena "pri cenovo náročnom tovare, pri tovare atypickom, pri tovare vyrobenom výrobcom na základe individuálnej objednávky
  alebo dovezený dovozcom na objednávku, predávajúci má právo na úhradu primeranej finančnej zálohy formou zálohovej faktúry.
- Tovar, ktorý nebude uhradený spotrebiteľom platobnou kartou pri osobnom odbere, dobierkou alebo nebude uhradená faktúra, resp. zálohová
   faktúra,  nebude odovzdaný spotrebiteľovi a spotrebiteľ nemá právo na tento tovar ani na prípadne nemu vzniknuté škody.


8. Kúpna cena tovaru:
- V súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, spotrebiteľ/ kupujúci a predávajúci sa na kúpnej cene dohodli.
- Vystavením záväznej objednávky spotrebiteľ súhlasí s kúpnou cenou uvedenou na e-shope a použitím tlačidla "Odoslať objednávku s povinnosťou úhrady",
   v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. sa zaväzuje tovar prevziať a túto kúpnu cenu zaplatiť. 
- Uvedené ceny platia iba pri objednávke z internetového obchodu.
- Ceny tovaru uvedené pri produktoch na e-shope sú vrátane 20% DPH a recyklačných poplatkov (RP).
- Ceny tovaru nezohľadňujú náklady na dopravu a dobierku.
- Ceny svietidiel sú bez svetelných zdrojov, pokiaľ v popise svietidla alebo kategórie nie je uvedené inak.
- V prípade doobjednávania tovaru, cena dopravy bude posudzovaná individuálne.
Vlastnícke právo: Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa jeho prevzatím alebo prevzatím ním poverenou osobou pri osobnom odbere, alebo od prepravcu
- Počas prepravy za tovar nesie zodpovednosť prepravná spoločnosť.

 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. §7, odst.1.
9.1/
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa:
- Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi "Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy"
- Odstúpenie sa vykoná na formulári "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku".
- Tieto dokumenty sa nachádzajú na úvodnej strane e-shopu v časti „Obchodné dokumenty“.
- Spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. §7 odst.1 o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou.
- Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote oznámi spotrebiteľ predávajúcemu písomne na poštovú adresu našej prevádzky.

- Po prijatí riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy zašleme spotrebiteľovi v najkratšom možnom termíne e-mailom na spotrebiteľom zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.
- Podľa §10 odst.1, je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu. Spotrebiteľ lehotu dodrží, ak podal tovar 
  na prepravu v posledný deň lehoty.
- Možnosť vrátiť tovar do 14 dní nesmie spotrebiteľ chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru na skúšku.
- Spotrebiteľ je povinný prevzatý tovar vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady, nepoškodený, nepoužitý a kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, montážneho návodu
  a originálu daňového dokladu.
-
Odporúčame tovar vrátiť doporučene ako poistený balík a nie na dobierku.
- Po doručení odstúpenia od zmluvy do 14 dní budú vrátené spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru
  k nemu.
- Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru k spotrebiteľovi, bude uhradená až po doručení vráteného tovaru, príslušenstva a originálu daňového dokladu späť  na našu adresu alebo
  po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
- To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia (napr. expresne), ktorý ponúkame. 
- Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, ak v odstúpení od zmluvy spotrebiteľ výslovne neuviedol iný spôsob platby alebo bolo dohodnuté inak.
- v zmysle § 3 odst.1 písmena "i", ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie
  tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu a množstvo nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo prepravcu.
- v zmysle § 7 odst.6 písmena "c" spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru pri predaji tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného dovozcom tovaru na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa.
- To, ktorý tovar sa vyrába, resp. dovezie predávajúcemu na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa, je oznámené buď na úvodnej strane kategórie a platí pre celú kategóriu/ podkategóriu,  alebo v popise svietidla.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy.

- Osobitné právo na odstúpenie od zmluvy a teda na vrátenie tovaru a peňazí má len spotrebiteľ-fyzická osoba (nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ), ktorý si tovar zakúpil a tento tovar neslúži    na výkon jeho zamestnania, povolania alebo podnikania. 
- Právo na odstúpenie od zmluvy nemôže využiť spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť, inštitúcia) ani fyzická osoba, občan, ktorej tovar slúži pri zamestnaní,   podnikaní alebo ďalšom predaji.
- V prípade, že tovar je vrátený v rozpore s vyššie uvedeným, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu, opravou tovaru, náhradu chýbajúceho príslušenstva, opotrebovanie, znehodnotenie tovaru a pod. Náklady dopravy späť predávajúcemu znáša kupujúci.
- Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. pred prevzatím tovaru.

9.2/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho:
- Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo zrušiť kúpnu zmluvu alebo jej časť v týchto prípadoch:
a/ objednaný tovar bol vypredaný, resp. sa už nevyrába a nie je možné ho znova zabezpečiť
b/ objednávku nebolo možné overiť (chybné telefónne číslo alebo e-mailová adresa, spotrebiteľ neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, ...)
c/ spotrebiteľ neuhradil faktúru, resp. zálohovú faktúru
d/
ak spotrebiteľ odmietne uhradiť kúpnu cenu pri osobnom odbere. 
e/ ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu ani po opakovanej výzve prepravcom a prepravca vráti tovar predávajúcemu.
f/
ak spotrebiteľ neprevezme tovar pri osobnom odbere a ak nebolo dohodnuté inak
g/ v prípade, ak už spotrebiteľ zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v plnej výške do 14 dní po dni pripísania platby na účet predávajúceho alebo 14 dní od zrušenia kúpnej zmluvy.
h/ Ak sa preukáže, že spotrebiteľ, ktorý vystavil objednávku nemá 16 rokov a nemá súhlas jeho zákonného zástupcu
ch/ ak spotrebiteľ napriek výzvam prepravcu alebo predávajúceho neprevezme tovar, kúpna zmluva je neplatná a predávajúci nie je povinný plniť kúpnu zmluvu  a opakovane posielať tovar spotrebiteľovi.


10. Podmienky výpredaja tovaru.

Pri akcii - výpredaji svietidiel, platia tieto predajné podmienky:
- Akcia platí do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob, ktoré máme na sklade. Ich počet je uvedený v detaile popisu svietidla.
- Akciové ceny sú konečné, nie je možné ich kombinovať s inými zľavami, zľavou za osobný odber, bezplatnou dopravou a pod. Pri objednávke nad 50,- € s DPH je doprava zadarmo.
- Ak si spotrebiteľ objedná viac kusov svietidiel ako máme na sklade, akciová cena platí len na počet uvedený na e-shope. Na ďalšie svietidlá platí pôvodná cena pred zľavou.
- Ak si v jednom čase objedná akciové svietidlo viac spotrebiteľov, uprednostnený bude ten, ktorý odoslal objednávku skôr. 
- Tieto podmienky platia ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak.


11. Záruka za vady tovaru:
-
Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi (nepodnikateľovi, konečnému spotrebiteľovi) v zmysle Reklamačného poriadku predávajúceho a v zmysle Občianskeho zákonníka, t.j. spravidla 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je v popise svietidla uvedené inak.
- Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi - právnickej osobe (podnikateľovi) v zmysle Obchodného zákonníka.
- Reklamačný poriadok je zverejnený na úvodnej strane e-shopu v menu "Obchodné dokumenty" a je prístupný v našej kamennej prevádzke.
- Súčasťou Reklamačného poriadku je aj odkaz na Vzor  Reklamačného protokolu, ktorý vypĺňa spotrebiteľ.
- Daňový doklad je súčasne Záručným listom.


12. Ochrana osobných údajov fyzických osôb (spotrebiteľov/kupujúcich) podľa GDPR.
- Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
- Prevádzkovateľ (predávajúci)neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zmluvnej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo oprávneným štátnym orgánom v prípade kontroly, poprípade sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom spotrebiteľov.

 1. - Dotknutá osoba (spotrebiteľ/ kupujúci) má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a) právo na informácie, ktoré je splnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami.
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa informácie akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracúvané. Túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail: info@svietidla-eshop.sk
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne.
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval vaše osobné údaje.
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom.
f)  právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona.
g) právo na prenosnosť osobných údajov.
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

- Prevádzkovateľ od spotrebiteľa/ kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky.
- Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie daňových dokladov a 2,5 roka pre účely marketingu, popr. reklamácie.
- V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia dodacích listov, zabezpečenia dopravy ako aj spracúvania v účtovníctve,
  popr. vybavenia reklamácie.

- Úpravu OÚ a ich anonymizáciu si môže kupujúci urobiť sám po prihlásení sa do svojho zákazníckeho konta na základe loginu a hesla, ktoré od nás obdržal v maily "Potvrdenie prijatia objednávky do systému"
- Predávajúci/prevádzkovateľ má spracované "Informácie o spracúvaní osobných údajov" ktorými sa riadi a sú zverejnené na tomto e-shope v menu "Obchodné dokumenty".
    Poznámka: IČO, DIČ, adresa, ... právnických osôb alebo inštitúcii nie sú osobnými údajmi.

  13. V súvislosti s účinnosťou zákona 391/2015 Z.z. "Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov" od 1.2.2016 sme doplnili text:
  - Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho      so žiadosťou o nápravu.
  - Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.
  - Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa
  obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  14. Rôzne:

  a/ Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, schémy zapojenia a pod. zverejnené na e-shope boli použité z katalógových listov, web stránok a pod. výrobcov alebo dovozcov
     (s ich písomným súhlasom). 
  b/ Predávajúci má právo ich priebežne aktualizovať podľa zmien údajov od výrobcov. Predávajúci neručí za úplnú presnosť údajov a farieb obrázkov.
  c/ V prípade odmietnutia prevzatia zásielky objednaného tovaru, bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, predávajúci má právo na náhradu skutočných prepravných nákladov od spotrebiteľa. 
  d/ Ak spotrebiteľ uvedie miesto dodania adresu tretích osôb, znáša akékoľvek riziká s tým spojené.
  e/ Dodávku tovaru zabezpečujeme na území celej Slovenskej republiky a po dohode aj do ČR.
  f/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť informovať o zmenách je splnená označením verzie a dátumu zmeny v hlavičke a päte Obchodných podmienok.
  g/ Spotrebiteľ má možnosť podať reklamáciu, sťažnosť a podnet na adrese kamennej prevádzky predávajúceho v čase prevádzkových hodín aktuálne zverejnených na stránke e-shopu alebo e-mailom.
  h/ Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom, úhrady kúpnej ceny, uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a záručnej doby.
  i/
  Na právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú prísl. ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č.102/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na základe zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  a zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov fyzických osôb.
  j/ Predávajúci ani výrobca nie sú zodpovední za chybnú montáž a výber svietidiel.
  - Kupujúci musí dať montáž svietidiel zrealizovať odbornej osobe (elektrikárovi), ktorý posúdi vzhľadom na váhu svietidla nosnosť podkladového nosného materiálu.
  Napr. V betónovom strope môže byť el. vývod urobený tak, že okolo kábla je len malta a nie betón. V takom prípade musí použiť pri montáži iný typ hmoždinky, chemickú kotvu, posunúť svietidlo a pod.
  - Pred kúpou a montážou musí dať spotrebiteľ odbornej osobe posúdiť vhodnosť napäťovej sústavy, vhodnosť bezpečnostného krytia IP (exteriér, interiér, kúpeľňa, sprcha,...),  či je svietidlo vhodné na použitie do podlahy a pod.

   15. Podmienky použitia Poukážky na zľavu:
  1. použitie Poukážky na zľavu sa vzťahuje na nákup svietidiel a svetelných zdrojov na našom internetovom obchode: www.svietidla-eshop.sk
  2. zľavu 10% nie je možné si uplatniť na dopravu tovaru k spotrebiteľovi, okrem prípadu, ak nákup tovaru presahuje 50,-€ s DPH v zmysle Obchodných podmienok
  3. zľavu 10% z Poukážky na zľavu nie je možné sčítať s inými zľavami
  4. jedinečný zľavový kód je potrebné vpísať do Poznámok v objednávke. 
  5. poukážka platí do vyznačeného dátumu
  6. poukážka na zľavu je prenosná, ale môže byť použitá len raz
  7. poukážky na zľavu udeľuje predávajúci podľa vlastného uváženia a nie sú nárokovateľné
  - Akceptovanie zľavy Vám potvrdíme mailom na adresu zadanú v objednávke a odrátame z kúpnej ceny.

  16. Dodatok v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch platného od 01.01. 2018:
  1. V zmysle vyššie uvedeného zákona naša firma je výrobcom/ distribútorom elektrozariadenia (EEZ), kategória 5: Svetelné zdroje a osvetľovacie zariadenia.
  - Spotrebitelia, ktorí si kúpili z nášho internetového obchodu www.svietidla-eshop.sk svetelné zdroje alebo osvetľovacie zariadenia, majú možnosť spätného zberu v našej prevádzke
    v čase prevádzkových hodín.
  - V prípade zasielania elektroodpadu poštou alebo kuriérom, dopravu za tieto zásielky neplatíme.
  - V zmysle pokynov nášho zmluvného partnera na zber odpadu, musia byť osvetľovacie telesá komplet, tak ako boli v prevádzke, nie len ich jednotlivé časti.
  - Miesto zberu odpadu máme označené štítkom na vchodových dverách našej prevádzky.
  - V zmysle §34 odst.1 písm. "d" uvedeného zákona výšku RP uvádzame na spotrebiteľskom obale výrobku/ balíka (samostatný štítok/ alebo na reklamnej fólii)
  2. V zmysle vyššie uvedeného zákona sme povinní oznámiť výšku recyklačného poplatku (RP) spotrebiteľom:
  - Skupina 3.1.1   Lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky                            0,084€/ks
  - Skupina 3.1.2   LED žiarovky                                                            0,084€/ks
  - Skupina 4.21.2 Veľké svietidlá z domácnosti s rozmermi min.50x50cm:      0,36€/ks
  - Skupina 5.12.2 Malé svietidlá z domácnosti s rozmermi max. 50x50cm a váhy do 1kg:  0,084€/ks
  - Skupina 5.13.2 Malé svietidlá z domácnosti s rozmermi max. 50x50cm a váhy do 5kg:  0,36€/ks
  - Recyklačné poplatky RP (s DPH) sú zarátané v predajnej cene tovaru.
  - Recyklačné poplatky kvartálne evidujeme, nahlasujeme a platíme nášmu zmluvnému partnerovi Natur-Pack, a.s.
  3. Plastová taška (na odnesenie tovaru) hrúbka steny nad 50 mikrometrov.
  - Tieto tašky evidujeme a poskytujeme ich spotrebiteľovi za úhradu.


          Spotrebiteľ zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal, sú mu zrozumiteľné a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

        Predávajúci má spracované všetky povinné dokumenty v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR) v znení neskorších predpisov.

                                                              Prosíme, baliaci materiál zlikvidujte ekologicky, príroda Vám poďakuje.

  V Bratislave dňa 31.07.2020
  Posledná úprava dňa 31.07.2020, verzia č.1 (zmena predávajúceho, prevádzkovateľa a adresy prevádzkarne).

  Ak keď sú tieto Obchodné podmienky rozsiahle, Vaša spokojnosť  je nám prvoradá, preto ďakujeme za pochopenie a nákup.

   

  Smart Home Invest s.r.o.