Reklamácie

                                                                                                 Reklamačný poriadok
                                                                                    
pre internetový obchod: www.svietidla-eshop.sk
                                                                                                                                   -  verzia č.6/platná od 01.09.2019  -

Predávajúci a prevádzkovateľ e-shopu:
Marian Jelínek - Elmont
Sídlo: Veternicová 33, 841 05 Bratislava
Kamenná prevádzka - výdaj tovaru
: Elmont e-shop svietidlá, Pečnianska 33, 851 01 Bratislava-Petržalka
Zodpovedná osoba: Marian Jelínek
Telefón v čase prevádzky: 0917 553 857
E-mail: eshop@elmont.sk

Prevádzková doba:
- aktuálne zverejnená na: www.svietidla-eshop.sk

Spotrebiteľ/ kupujúci:
- Fyzická alebo právnická osoba (ďalej len "spotrebiteľ"), ktorá kúpila tovar z nášho internetového obchodu, e-shopu.

 

1. Všeobecné ustanovenia:
- Súčasťou balenia je daňový doklad (faktúra/doklad z reg. pokladne),ktorý slúži ako záručný list
- Pri osobnom prevzatí tovaru je spotrebiteľ povinný si tovar skontrolovať.
- Pre fyzické osoby, nepodnikateľov je na zakúpený tovar poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. 
- Záručná doba začína plynúť dňom osobného prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou.
- Pre spotrebiteľov - právnické osoby (podnikateľov, obch. spoločnosti, inštitúcie) sa záručná doba riadi prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu našej kamennej prevádzky osobne, poštou alebo kuriérom.


2. Oznámenie reklamácie:
a/
osobne počas prevádzkovej doby našej prevádzky na Pečnianskej 33, 851 01 Bratislava - Petržalka.
- Pri osobnom oznámení reklamácie vyplní predávajúci Reklamačný protokol, v ktorom uvedie popis,
prejav vady a čas, odkedy sa vada prejavuje. Originál reklamačného protokolu odovzdá predávajúci spotrebiteľovi.
- Spotrebiteľ predloží predávajúcemu originál daňového dokladu (predávajúci si urobí kópiu).
- Oprávnená reklamácia je bezplatná
- Oprávnenosť reklamácie a posúdenie chyby prevedie odborný pracovník predávajúceho, resp. výrobcu alebo dovozcu.

b/ zaslaním reklamovaného tovaru na adresu našej prevádzky na Elmont e-shop svietidlá:  Pečnianska 33, 851 01  Bratislava - Petržalka.
- Spotrebiteľ zasiela tovar prepravnou spoločnosťou (kuriér, Slovenská pošta).
- Zásielku nezasielajte formou dobierky–zásielky zaslané na dobierku nepreberáme.
- Zásielku odporúčame pre prípad poškodenia počas prepravy zasielať ako poistenú krehkú zásielku. 
- Ak bude zásielka pri preprave poškodená, predávajúci nenesie za poškodenie žiadnu zodpovednosť.
- K tovaru musí byť priložený vyplnený Reklamačný protokol, ktorý je zverejnený na našom e-shope.
- Reklamovaný tovar zasiela kupujúci s priloženou kópiou daňového dokladu.
- Reklamovaný tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný.
- Oprávnená reklamácia je bezplatná.
- Pri oprávnenej reklamácii bude spotrebiteľovi vrátená cena dopravy na základe dokladu o zaplatení prepravných nákladov. Kópiu dokladu
  o zaplatení prepravných nákladov doručí spotrebiteľ na adresu predávajúceho poštou alebo e-mailom.
- Oprávnenosť reklamácie a posúdenie chyby prevedie odborný pracovník predávajúceho, resp. výrobcu.
- Spiatočnú dopravu tovaru ku spotrebiteľovi pri oprávnenej reklamácii hradí predávajúci


3.
Pri oprávnenej reklamácii sú možnosti:
Ak ide o chybu odstrániteľnú:
a/ ak bol tovar nepoužitý, po dohode s výrobcom môže predávajúci tovar vymeniť za nový
b/ pri použitom tovare bude tovar opravený, resp. chybná časť vymenená
c/ ak ide o rovnakú chybu, ktorá už bola dvakrát odstraňovaná, tovar bude vymenený za nový
d/ vrátenie kúpnej ceny
e/ na základe dohody bude spotrebiteľovi vrátená časť kúpnej ceny primeraná poškodeniu

Ak ide o chybu neodstrániteľnú:
a/ buď bude tovar vymenený za nový po dohode s výrobcom
b/ alebo bude vrátená kúpna cena,
c/ alebo na základe dohody bude spotrebiteľovi vrátená časť kúpnej ceny primeraná poškodeniu


4. Reklamácia nebude uznaná za oprávnenú, ak:
a/ pri osobnom odbere kupujúci prevzal svietidlo napriek zrejmej vade, na ktorú bol predávajúcim upozornený
b/ uplynula záručná doba 
c/ spotrebiteľ  nereklamoval vadu písomne, neuviedol popis a prejav vady a nepredložil originál dokladu o nákupe
d/ nebol zakúpený v našom internetovom obchode
e/ bol tovar neprimerane opotrebovaný, nesprávne zapojený na elektrickú sieť, boli použité nesprávne svetelné zdroje a pod.
f/ bolo interiérové svietidlo použité do exteriéru (nerešpektovanie bezpečnostného krytia ozn. IP)
g/ bolo svietidlo opravované, upravované, pozmenené a pod.
h/ sa uplatňuje na  poškodenú časť tovaru alebo tovar ako celok, na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol na túto vadu upozornený


5. Predávajúci je povinný pri zamietnutí reklamácie:
- Predávajúci je povinný v prípade zamietnutia reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil
  počas prvých 12 mesiacov od kúpy. 
- Toto odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného výrobku; popis stavu výrobku;
výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia. Posudok vypracuje výrobca alebo dovozca tovaru.


6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní. Lehota 30 dní začína plynúť:
a/ v deň oznámenia reklamácie osobne na našej prevádzke pri vyplnení Reklamačného protokolu
b/ v deň odoslania reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérom na adresu našej prevádzky


7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku.
Povinnosť oznámenia o uskutočnených zmenách je splnená oznámením čísla verzie Reklamačného poriadku s vyznačením dátumu zmeny.

V Bratislave dňa 13.06.2014
Po
sledná úprava dňa 01.09.2019, verzia č. 6 (zmena adresy prevádzkarne)

Marian Jelínek, prevádzkovateľ

VZOR Reklamačného protokolu (*pdf) na vyplnenie a zaslanie mailom,  poštou alebo osobne.