Odstúpenie od kúpnej zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

v zmysle zákona č.102/2014  Z.z. §7 a nasl.
internetový obchod: www.svietidla-eshop.sk
-  verzia č.1/ platná od 31.07.2020  -

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
- Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. keď Vy alebo Vami poverená tretia osoba prevezmete objednaný tovar.
- Na uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy môžete použiť vzorový formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku“. Tento formulár musíte vyplniť  a vyplnený zaslať poštou
   na adresu našej prevádzky: Smart Home Invest s.r.o., Ulica Istvána Gyurcsóa 6119, 929 01 Dunajská Streda
- Doklady  "Poučenie o uplatnení práva ... ", vzorový formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku", "Obchodné podmienky", "Reklamačný poriadok"
  a "Reklamačný protokol" sú zverejnené na úvodnej strane e-shopu
v menu "Obchodné dokumenty".
- Po obdržaní riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, Vám v najkratšom možnom termíne zašleme e-mailom na Vami zadanú adresu potvrdenie o jeho prijatí.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
- Podľa §10 odst.1, ste povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne na jeho prevádzke.
- Po doručení písomného odstúpenia od zmluvy Vám do 14 dní vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie
   tovaru k Vám.
- Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám, bude Vám uhradená až po doručení vráteného tovaru, príslušenstva a daňového dokladu späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
- To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia (napr. expresne), ktorý ponúkame.
- Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste v odstúpení od zmluvy výslovne neuviedli iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


3. Spôsob vrátenia tovaru
a/ Osobne nám prineste tovar na adresu našej prevádzky počas prevádzkových hodín, ktoré sú aktuálne zverejnené na e-shope.
b/ Zašlite nám tovar na adresu našej prevádzky prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.
- Tovar odporúčame poslať doporučene, poistený a nie na dobierku.
- Zásielky zaslané formou dobierky nepreberieme.
- Odporúčame Vám zaslať zásielku označenú ako „Krehká zásielka“.
- Tovar je potrebné zaslať s návodom na obsluhu, so všetkými súčiastkami a v pôvodnom balení.
- K tovaru je potrebné priložiť aj originál daňového dokladu.
- Odporúčame urobiť si fotokópiu daňového dokladu.


4. Úhrada nákladov na vrátenie tovaru k nám
Podľa § 3,odst.1 písmena „i“, ak odstúpite od kúpnej zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru k nám.

5. Zodpovednosť spotrebiteľa/kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare
a/ Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
b/ Vrátený tovar a obal musí byť v takom stave, aby mohol byť predaný ďalšiemu spotrebiteľovi bez zníženia jeho predajnej ceny. V prípade, že tovar bude poškodený, nie je v pôvodnom obale, bol namontovaný, používaný, a preto musel byť predaný ako bazárový tovar, náklady a cenový rozdiel znášate Vy.
c/ s tovarom môžte manipulovať  a kontrolovať ho len takým spôsobom a v takom rozsahu, ako by Vám bolo umožnené v "kamennom" obchode.


6. Podľa §7, odst.6 písmena "c" spotrebiteľ  nemá právo na odstúpenie od zmluvy
a vrátenie tovaru pri predaji tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného dovozcom na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa. 

7. Osobitné právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku,
a teda na vrátenie tovaru a peňazí má len spotrebiteľ - fyzická osoba (nepodnikateľ, občan), ktorý si tovar zakúpil a tento tovar neslúži na výkon jeho zamestnania, povolania alebo podnikania. 
- Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny nemôže využiť spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť, inštitúcia), ktorej tovar slúži pri zamestnaní, povolaní, podnikaní alebo pri ďalšom predaji.


V Dunajskej Strede dňa 31.07.2020
Posledná úprava 31.07.2020, verzia č.1 (zmena adresy prevádzkarne, predávajúceho a prevádzkovateľa).

Smart Home Invest s.r.o., prevádzkovateľ

- Formulár (*doc): Odstúpenie od kúpnej zmluvy na stiahnutie, vyplnenie a odoslanie.